Suites

Es veu una habitació blanca.
Apareixen tres actrius parlant entre elles.
Cada una pertany a una generació diferent.

Suites vol situar en un mateix espai els tres models d’imatge —que va descriure José Luís Brea com a imatge-matèria, film i e-imatge— a fi de poder generar un diàleg entre elles. Aquest exercici pretén la representació simbòlica de la coexistència de diferents coneixements en un mateix temps; en un escenari comú.

Suites quiere situar en un mismo espacio los tres modelos de imagen —que describió José Luís Brea como imagen-materia, film y e-imagen— con la finalidad de poder generar un diálogo entre ellas. Este ejercicio pretende la representación simbólica de la coexistencia de distintos conocimientos en un mismo tiempo; en un escenario común.

Suites wants to place in the same space the three models of image - described by José Luís Brea as image-material, film and e-image - in order to generate a dialogue between them. This exercise seeks the symbolic representation of the coexistence of different knowledge at the same time; in a common scene.

 

Suites_cap

Suites_col

Suites_com

Suites_con

 

 

 

 

Home